De Algemene VoorwaardenArtikel 1 - Toepasselijkheid

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

Artikel 2 - De overeenkomst 
- De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
- De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op en toegankelijk manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan: de informatie over garanties en bestaande service na aankoop. 

Artikel 3 - Garantie
- De ondernemer staat ervoor in dat de producten (onder andere bankstellen en bedden) standaard een garantie periode heeft van 6 maanden. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie is voldoende geacht en de ondernemer zal deze termijn niet verlengen. 
- Indien klant de door hem/haar gekochte producten zelf ophaalt/vervoert of aankoop van showmodel, heeft geen recht op garantie op de gekochte artikelen. Klant dient alles zelf vooraf goed te controleren. 
- Consument heeft geen garantie voor beweegbare of verstelbare (hoofdsteunen, opbergfunctie als slaapfunctie).

Artikel 4 - Levering en uitvoering
- De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
- Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
- De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed docht uiterlijk binnen 90 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 
- Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft geen recht op eventuele schadevergoeding. 
- In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen. 
- Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
- Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uiterlijk ander is overeengekomen. 

Artikel 5 - Opzegging en annulering order / overeenkomst
- De consument kan de gesloten overeenkomst, na orderdatum annuleren of opzeggen mits de consument 15% tot 30% (kan oplopen) van de totaal aankoopsom aan de ondernemer betaald.
- De door de consument, speciaal bestelde kleur, opstelling van bankstellen, bedden, afwijkende maten matrassen etc. kunnen helaas niet geannuleerd worden. Dit geldt ook voor de aankoop van de showmodellen. 
- Consument heeft geen garantie voor beweegbare of verstelbare (hoofdsteunen, opbergfunctie als slaapfunctie).

Artikel 6 - Klachtenregeling
- De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakt klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
- Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
- Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Let op!
- De door de consument, speciaal bestelde matrassen, bankstellen, bedden e.d. kunnen helaas niet geannuleerd worden. Dit geldt ook voor de aankoop van de showmodellen. 

Filiaal Amsterdam-Oost 

Adres

Linnaeusstraat 119-A,

1093EN Amsterdam

Email
Telefoon

Filiaal Amsterdam-West

Adres

Bos en Lommerweg 371,

1061DH Amsterdam

Email
Telefoon